Maroko je velmi atraktivní letní turistickou destinací

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Maroko je velmi atraktivní letní turistickou destinací

Støedomoøská oblast, to nejsou jen øecké, egyptské nebo tuniské pláže, nesmíme zapomínat ani na Maroko. Nìkdejší fénická a øímská kolonie byla dlouhá staletí pod vládou Arabù, jako nezávislý stát vzniká Maroko v roce 1956. Platí se zde marockým dirhamem, pìtinu území pokrývají lesy a významnou roli hraje rybolov. Domluvíme se zde nejen arabsky a berbersky, ale èasto i francouzsky, a pokud budete cestovat na sever Maroka, uplatníte tu i španìlštinu a samozøejmì také angliètinu.

Olivové háje, ale také prvotøídní architektonické skvosty

Pokud hodláte v létì cestovat do Maroka, doèkáte se zde vysoké úrovnì poskytovaných služeb – turistický ruch zde totiž opravdu jen kvete a vìtšinu návštìvníkù tvoøí Evropané. Nejèastìji je cílem výprav Agadir, ale také Marrákeš, zapomínat nesmíme ani na hlavní mìsto Rabat. Takže kam se vlastnì vypravit na výlety, když zamíøíte do této severoafrické zemì?

Turisticky velmi atraktivní je tøeba právì oblast Marrákeš. Milionové mìsto, které má za sebou tisíciletou historii, založili muslimští Almorávidé. Páté nejnavštìvovanìjší místo v celé Africe má nìkolik zápisù i na seznamu UNESCO, najdete tu celou øadu zajímavých muzeí. Dominantou Marrákeše je mešita Kutubíja s takøka sedmdesátimetrovým minaretem. Památkou na nìkdejší arabskou moc je i tøíkilometrová Agdalská zahrada nebo ruiny paláce El Badi. Velký dojem budí i silné mìstské opevnìní, najdete tu samozøejmì i moderní infrastrukturu. Najít vhodný hotel tak nebude, samozøejmì nejen zde, vùbec tìžké.

Naproti tomu metropole Rabat (chcete-li Ribát) je klasické „královské mìsto“, pletou se zde nádherné koberce, z architektonických skvostù jmenujme tøeba Hassanovu vìž. Nelze nezmínit ani nejvìtší marocký pøístav Casablanca, v nìmž se odehrává dìj jednoho z nejslavnìjších snímkù svìtové kinematografie. Najdete zde celou øadu odkazù na francouzskou minulost. Tím ale samozøejmì Maroko ještì nekonèí, prohlédnìte si tøeba ruiny øímského osídlení ve Volubilis, ale také berberskou pevnost v Aït Benhaddou ze ètrnáctého století. Olivové háje a rozlehlé pohoøí Atlas, každoroèní návštìva nìkolika milionù turistù. Pokochejte se pohledem na profesionálního krotièe hadù, nahlédnìte do interiéru místních jedineèných staveb.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |