Potrebujete si odpocinout a posílit své zdraví?

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Potrebujete si odpocinout a posílit své zdraví?

Potøebujete si odpoèinout a posílit své zdraví?

Máte za sebou nìkolik dlouhých a nároèných dnù v práci? Toužíte po jediném, a to po odpoèinku? Potøebujete však zároveò posílit své zdraví, jelikož je období nachlazení a nemocí v plném proudu? A už potøebujete posílit imunitní systém nebo si chcete jen odpoèinout, nabízí se otázka, co podniknout nebo kam vyrazit. Naším tipem jsou láznì Piešany, respektive Lázeòský èi také Kúpelný ostrov v Piešany. Právì zde se doèkáte nejen odpoèinku, ale také posílení zdraví. A pokud máme rovnou doporuèit ubytování na tomto Lázeòském ostrovì, doporuèujeme hotel Thermia Palace (s ubytováním pøípadnì pomùže i cestovní kanceláø DCK Rekrea Ostrava).

O Lázeòském nebo také Kúpelném ostrovì jste pravdìpodobnì už slyšeli. Mnozí lidé oznaèují toto místo za zázraèné místo, kde se poskytuje úleva od mnohých zdravotních a pohybových problémù. Samozøejmì zde nedochází jenom ke zdravotní úlevì, ale také zde dochází k celkové regeneraci tìla a duše èlovìka.

Za vším stojí prameny a sirné bahno

Ptáte se, co stojí za léèebnými úèinky? Co konkrétního èlovìku pomáhá? Nepostradatelným prostøedkem pøi léèbì zdravotních problémù jsou rozhodnì termální prameny, které byly objeveny už ve 14.století. Vìtšina zdejších termálních pramenù vyvìrá rovnou na Lázeòském ostrovì, i proto zde bylo vybudováno tolik hotelù a wellness center. Nicménì zdejší termální prameny ulevují hlavnì od onemocnìní pohybového aparátu. Ulevují tedy konkrétnì od revmatismu nebo od bolesti zad.

Dalším zázrakem, který se používá hlavnì pøi konkrétních procedurách, je zdejší sirné bahno, které je známé také už od 14.století. Sirné bahno zmenšuje místní otoky okolo kloubù, také snižuje svalové napìtí nebo zlepšuje výživu chrupavek. Kromì toho také posiluje protizánìtlivou èinnost nebo imunitní procesy v tìle èlovìka.

Vzhùru na Lázeòský ostrov

Jelikož na Lázeòském ostrovì byly vybudovány mnohé hotely, pøesto se mùžete ubytovat jinde a na Lázeòský ostrov se pozdìji vydáte na procházku pøes Kolonádní most. V okolí Piešan najdeme i zajímavé cyklostezky nebo další možnosti, jak si aktivnì odpoèinout.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |