Splnìná novoroèní pøání s Firmou na zážitky, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Splnìná novoroèní pøání s Firmou na zážitky

Patøíte k lidem, kteøí si rádi dávají na zaèátku nového kalendáøního roku pøedsevzetí? Èasto myslíme více na ostatní, než sami na sebe. Obèas se však vyplatí být trochu sobec a udìlat si èas jen sám na sebe. Nezapomeòte proto v pøíštím novém roce svá pøedsevzetí naplnit.

Èas jen sama pro sebe

Zkuste si jen na chvíli zavøít oèi a pøedstavit, jak jedno víkendové odpoledne vìnujete sama sobì. Zajdete si s kamarádkou na obìd a poté tøeba na kvalitní masáž. Vyzkoušet mùžete také tradièní thajskou masáž. Ta je už staletí proslulá jako umìní, které mohli døíve provozovat výhradnì mistøi znalí léèitelství v thajských chrámech. Kouzlo thajské masáže tkví ve dlouholetých zkušenostech thajských masérek. Ty mají dokonalé znalosti o energetických drahách v tìle. Jejich zablokování mùže zpùsobit nepøíjemné zdravotní komplikace. Masérky pùsobí silou na tlakové body, svaly šlachy. Bìhem masáže dochází k ohýbání a natahování páteøe. Tìlo se bìhem thajské procedury zbavuje pøebyteèného napìtí. Slast pøináší také unaveným kloubùm.

Koupì vánoèního dárku na poslední chvíli

Thajská masáž je skuteènì neobvyklým zážitkem, který by si mìla dopøát každá zaneprázdnìná žena. Poukaz na ni mùžete darovat také jako vánoèní dárek Vaší mamince nebo sestøe. Další originální tipy na vánoèní dárky objevíte na webovém portále Firmy na zážitky. Pøesvìdèit se o tom mùžete sama zde www.firmanazazitky.cz/vanocni-darky-pro-zeny/Tandemový seskok padákem se mùže stát dalším krokem k tomu, abyste spolu zažili nìco bláznivého, jako když vámi obìma lomcovala puberta. Spoleènì tak posunete hranici Vaší odvahy opìt o kus dále.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |