Vyhlídkové lety, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Vyhlídkové lety

Odpoutejte se od starostí všedních dnù a vzneste se do oblak. Vyzkoušejte vyhlídkové lety a pohlédnìte na svìt z úplnì jiné perspektivy.

Tandemový seskok padákem

Zažijte pocit z volného pádu rychlostí 200 kilometrù za hodinu z výšky pøesahující ètyøi kilometry. Na místì seskoku Vám tandempilot vysvìtlí vše potøebné, nastoupíte do letadla, kde si Vás k sobì pøipne speciálním popruhem, a ve výšce 4 000 metrù vyskoèíte z letadla.

Cena: 3 996 Kè
Vyhlídkové lety nad Prahou

Prohlédnìte si centrum našeho hlavního mìsta z úplnì jiného pohledu na palubì vyhlídkového letadla Tecnam P2006 T. Z kokpitu tohoto letounu budete mít pøekrásný výhled na historické památky, jako tøeba Pražský Hrad, Karlùv most, Staromìstské námìstí, Žižkovský vysílaè a tak dále.

Cena: 3 180 Kè
Let balónem

Toužíte se vznést do oblak a nechat se nehluènì odnášet k obzoru a pøi tom si prohlédnou krásy krajiny z ptaèí perspektivy? Zážitek let balónem je právì pro Vás.

Cena: 5 600 Kè

Vyhlídkové lety – typy zážitkù

Jaké jsou typy zážitkù v kategorii vyhlídkové lety? Dopøát si mùžete napøíklad vyhlídkové lety v balónì, vrtulníku, ve vìtroni, stíhaèce, letadlu nebo tandemový seskok. Výbìr je pouze na Vás.

Vyhlídkové lety balónem

Toužíte se témìø nehluènì plavit vzduchem a nechat se unášet vìtrem k obzoru? Pak právì pro Vás se nejvíce hodí vyhlídkové lety balónem. Pokud si tento zážitek objednáte, dostane se Vám možnosti pomoci se stavbou balónu. Následuje hodinový let a bezpeèné pøistání na zemi, kde budete slavnostnì pokøtìni a dostanete pamìtní list.

Let letadlem

Nasednìte spolu se zkušeným pilotem do kokpitu nìkterého z letadel a vzneste se k modré obloze. Vyhlídkové lety letadlem jsou nezapomenutelným zážitkem s pøíchutí adrenalinu. Užijte si vyhlídkové lety.

Tandemové seskoky

Zažijte pocit z volného pádu z výšky pøesahující ètyøi tisíce metrù a to naprosto bezpeènì. Pøi tandemových seskocích skáèete z letícího letadla pevnì pøipevnìni ke zkušenému tandempilotovi. Minutu budete padat volným pádem rychlostí 200 km/h. Ve výšce 1500 metrù otevøete padák a nehluènì se budete snášet k zemi.

Odkud se startuje

Vyhlídkové lety ve všech možných podobách startují z letiš i volných prostranství po celé Èeské republice. Zde je pouhý zlomek startovacích míst. Podrobnìjší informace o odletových lokalitách naleznete v detailech jednotlivých zážitkù.

  • Plzeò
  • Èeské Budìjovice
  • Karlštejn
  • Èeský Krumlov
  • Hluboká nad Vltavou
  • Tábor
  • Èeský ráj
  • Telè
  • Praha - Konopištì
  • Chrudim a další...

Vyhlídkové lety jako dárek

Vyhlídkové lety mohou také sloužit jako originální a nevšední dárek pro každého a ke každé pøíležitosti. Pokud chcete zapùsobit na svého partnera nebo partnerku, objednejte si napøíklad vyhlídkový let balónem. Na takového romantické okamžiky se nezapomíná.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |